Vstupem na Stránky nebo jejich užíváním projevujete s dále uvedenými Podmínkami svůj souhlas

Stránky vlastní společnost artspect a.s., zapsaná a působící podle zákonů České republiky, se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 14, Česká republika ("Artspect"). Společnost Artspect tyto Podmínky může změnit nebo upravit bez předchozího upozornění. Vzhledem k tomu doporučujeme, abyste si tyto Podmínky pročetli vždy, když na Stránky vstupujete nebo je užíváte. Užívání Stránek po provedení změn těchto Podmínek znamená, že souhlasíte se změněnými Podmínkami. Pokud na Podmínky nechcete přistoupit, nemůžete Stránky užívat. Společnost Artspect výslovně odmítá jakékoliv podmínky navržené vámi, které doplňují nebo jsou v rozporu s těmito Podmínkami; takové podmínky jsou neplatné a neúčinné.


Podmínky používání

Užívání obsahu Stránek

Společnost Artspect je vlastníkem veškerých autorských práv ke Stránkám a jejich obsahu, včetně textů, grafického provedení, technických výkresů, grafiky, obrázků nebo snímků vystavených na Stránkách a rovněž autorských práv k výběru a způsobu uspořádání souborů nacházejících se na Stránkách („Obsah“). Bez ohledu na výše uvedené mohou být některé materiály nebo texty vystavené společností Artspect na Stránkách (zejména ochranné známky, loga atd.) vlastnictvím třetích osob a mohou požívat ochrany podle příslušných právních předpisů upravujících ochranu práv k duševnímu vlastnictví.

Veškerý obsah Stránek včetně fotografií a loga Artspect umístěných na Stránkách podléhá ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění. 

Obsah Stránek můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní, nekomerční účely.

Obsah nesmíte reprodukovat, upravovat ani nijak komerčně využívat, kromě případů výslovně uvedených výše. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Artspect nesmíte zejména, aniž by tím však byla omezena obecná platnost omezení uvedených v předchozí větě,

  •     Obsah redistribuovat, znovu přenášet, znovu publikovat (včetně prostřednictvím jeho užití jako části knihovny, archivu nebo podobné služby)
  •     z kopií Obsahu vytvořených v souladu s těmito Podmínkami odstraňovat oznámení o autorských právech nebo ochranných známkách
  •     vytvářet databázi v elektronické nebo strukturované manuální podobě systematickým stahováním a ukládáním celého Obsahu nebo jeho libovolné části.

Podmínky používání

Omezení odpovědnosti

Tyto internetové stránky slouží pouze k informačním účelům. Ačkoliv se společnost Artspect bude vždy snažit o to, aby informace (o službách, nabídkách, promo akcích, kampaních, společnosti atp.) dostupné nebo zpřístupněné na těchto webových stránkách, prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) nebo jiným obdobným způsobem byly co možná nejpřesnější a aktuální, nepřijímají jakoukoli odpovědnost za údaje, které jsou na nich prezentovány. Tyto informace jsou obecné povahy a společnost Artspect nezavazují a mohou být kdykoli ze strany společnosti Artspect měněny. Údaje uvedené u jednotlivých produktů mají pouze informativní charakter a provozovatelé si vyhrazují právo tyto informace kdykoli změnit. Produkty uvedené na těchto webových stránkách se mohou lišit od aktuální nabídky. Zveřejnění jakýchkoli údajů na těchto webových stránkách nemá povahu právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu (zejména nemůže být považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy).

Společnost Artspect neodpovídá za činnost uživatelů webových stránek a za způsob, jakým tyto stránky užívají. Nenese zejména odpovědnost za případné zneužití služeb webových stránek jejich uživateli či třetími osobami.

Společnost Artspect dále nenese odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo, či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s užíváním těchto webových stránek.

Společnost Artspect se zavazuje vynaložit přiměřené úsilí k zajištění plné a nepřetržité provozuschopnosti a bezchybnosti služeb těchto webových stránek. Společnost Artspect však nenese jakoukoliv odpovědnost za nemožnost užívání těchto stránek, stejně jako za bezúspěšné připojení k síti internet nebo přerušení spojení. Totéž platí pro případné závady, jakož i náklady, škody, ušlý zisk, ztrátu dat nebo následné ztráty vzniklé v důsledku užívání či nemožnosti přístupu k těmto stránkám nebo vzniklé v přímé či nepřímé souvislosti s takovými skutečnostmi a stavy.

Společnost Artspect je oprávněna umístit na těchto stránkách odkazy na jiné webové stránky. Společnost Artspect však nekontroluje jejich obsah a nenese za něj žádnou odpovědnost. Uživatel nese plnou odpovědnost za to, že se seznámil s podmínkami, za kterých je možné jiné webové stránky užívat a nese za jejich dodržování výlučnou odpovědnost.

Stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky provozované nezávislými třetími osobami („Stránky třetích osob“), a to buď přímo, nebo prostřednictvím rámců. Při návštěvě Stránek třetí osoby byste se měli seznámit s jejich podmínkami užívání. Společnost Artspect nenese odpovědnost za pravidla a postupy jiných subjektů ani za obsah a dostupnost propojených Stránek třetích osob, nebude účastníkem transakcí týkajících se zboží nebo služeb dostupných ze Stránek třetích osob a za takové transakce neponese žádným způsobem odpovědnost.


Podmínky používání

Prohlášení o dostupnosti

Společnost Artspect prohlašuje, že cílem těchto Stránek je zajistit maximální dostupnost veškerého jejich obsahu a funkcí všem uživatelům internetu.


Podmínky používání

Volba právního řádu a jurisdikce

Užívání Stránek a tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s užíváním Stránek nebo v souvislosti s těmito Podmínkami rozhodne místně příslušný soud v České republice v souladu s českým právním řádem. V případě předložení sporu vzniklého v souvislosti s užíváním Stránek nebo v souvislosti s těmito Podmínkami jinému soudu než soudu České republiky, bude tento spor předán některému soudu České republiky a jím rozhodnut.