Vstupom na Stránky alebo ich užívaním prejavujete súhlas s ďalej ustanovenými Podmienkami

Stránky vlastní spoločnosť artspect a.s., zapísaná a pôsobiaca podľa zákonov Slovenskej republiky, so sídlom Marešovho 643/6, 198 00 Praha 14, Česká republika ("" Artspect ""). Spoločnosť Artspect tieto Podmienky môže zmeniť alebo upraviť bez predchádzajúceho upozornenia. Vzhľadom k tomu odporúčame, aby ste si tieto Podmienky prečítali vždy, keď na Stránky vstupujete alebo ich užívate. Užívanie Stránok po vykonaní zmien týchto Podmienok znamená, že súhlasíte so zmenenými Podmienkami. Pokiaľ na Podmienky nechcete pristúpiť, nemôžete Stránky užívať. Spoločnosť Artspect výslovne odmieta akékoľvek podmienky navrhnuté vami, ktoré dopĺňajú alebo sú v rozpore s týmito Podmienkami; také podmienky sú neplatné a neúčinné.


Podmienky používania

Užívanie obsahu Stránok

Spoločnosť Artspect je vlastníkom všetkých autorských práv k Stránkam a ich obsahu, vrátane textov, grafického prevedenia, technických výkresov, grafiky, obrázkov alebo snímok vystavených na Stránkach a takisto autorských práv k výberu a spôsobu usporiadania súborov nachádzajúcich sa na Stránkach ("Obsah"). Bez ohľadu na vyššie uvedené môžu byť niektoré materiály alebo texty vystavenej spoločnosťou Artspect na Stránkach (najmä ochranné známky, logá atď.) vlastníctvom tretích osôb a môžu využívať ochranu podľa príslušných právnych predpisov upravujúcich ochranu práv duševného vlastníctva.

Všetok obsah Stránok vrátane fotografií a loga Artspect umiestnených na Stránkach podlieha ochrane podľa zákona č. 121/2000 Zb. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom a o zmene niektorých zákonov (autorský zákon), v platnom znení.

Obsah Stránok môžete zobrazovať na obrazovke počítača alebo mobilného telefónu, môžete si tlačiť jednotlivé stránky na papier (nie však urobiť jeho fotokópie) a tieto stránky ukladať v elektronickej podobe na disku alebo vo svojom mobilnom telefóne (nie však na serveri či inom pamäťovom médiu zapojenom do siete) výhradne pre svoje vlastné osobné, nekomerčné účely.

Obsah nesmiete reprodukovať, upravovať ani nijako komerčne využívať, okrem prípadov výslovne uvedených vyššie. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Artspect nesmiete najmä, aby tým však bola obmedzená všeobecná platnosť obmedzení uvedených v predchádzajúcej vete,

  •     Obsah redistribuovať, znovu prenášať, znovu publikovať (vrátane prostredníctvom jeho použitia ako časti knižnice, archívu alebo podobnej služby)
  •     z kópií Obsahu vytvorených v súlade s týmito Podmienkami odstraňovať oznámenia o autorských právach alebo ochranných známkach
  •     vytvárať databázu v elektronickej alebo štruktúrovanej manuálnej podobe systematickým sťahovaním a ukladaním celého Obsahu alebo jeho ľubovoľnej časti.

Podmienky používania

Obmedzenie zodpovednosti

Tieto internetové stránky slúžia iba na informačné účely. Hoci sa spoločnosť Artspect bude vždy snažiť o to, aby informácie (o službách, ponukách, promo akciách, kampaniach, spoločnosti atď.) dostupné alebo sprístupnené na týchto webových stránkach, prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) alebo iným obdobným spôsobom boli čo možno najpresnejšie a aktuálne, neprijímajú akúkoľvek zodpovednosť za údaje, ktoré sú na nich prezentované. Tieto informácie sú všeobecnej povahy a spoločnosť Artspect nezaväzujú a môžu byť kedykoľvek zo strany spoločnosti Artspect menené. Údaje uvedené pri jednotlivých produktoch majú len informatívny charakter a prevádzkovatelia si vyhradzujú právo tieto informácie kedykoľvek zmeniť. Produkty uvedené na týchto webových stránkach sa môžu líšiť od aktuálnej ponuky. Zverejnenie akýchkoľvek údajov na týchto webových stránkach nemá povahu právneho konania smerujúceho k vzniku právneho vzťahu (najmä nemôže byť považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy).

Spoločnosť Artspect nezodpovedá za činnosť užívateľov webových stránok a za spôsob, akým tieto stránky užívajú. Nenesie najmä zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb webových stránok ich užívateľmi či tretími osobami.

Spoločnosť Artspect ďalej nenesie zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľovi alebo tretím osobám priamo, nepriamo, či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s užívaním týchto webových stránok.

Spoločnosť Artspect sa zaväzuje vynaložiť primerané úsilie na zabezpečenie úplnej a nepretržitej prevádzkyschopnosti a bezchybnosti služieb týchto webových stránok. Spoločnosť Artspect však nenesie akúkoľvek zodpovednosť za nemožnosť užívania týchto stránok, rovnako ako za bezúspešné pripojenie k sieti internet alebo prerušenie spojenia. To isté platí pre prípadné závady, ako aj náklady, škody, ušlý zisk, stratu dát alebo následné straty vzniknuté v dôsledku užívania či nemožnosti prístupu k týmto stránkam alebo vzniknuté v priamej či nepriamej súvislosti s takými skutočnosťami a stavmi.

Spoločnosť Artspect je oprávnená umiestniť na týchto stránkach odkazy na iné webové stránky. Spoločnosť Artspect však nekontroluje ich obsah a nenesie zaň žiadnu zodpovednosť. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za to, že sa zoznámil s podmienkami, za ktorých je možné iné webové stránky užívať a nesie za ich dodržiavanie výlučnú zodpovednosť.

Stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky prevádzkované nezávislými tretími osobami ("stránky tretích osôb"), a to buď priamo, alebo prostredníctvom rámcov. Pri návšteve Stránok tretej osoby by ste sa mali zoznámiť s ich podmienkami užívania. Spoločnosť Artspect nenesie zodpovednosť za pravidlá a postupy iných subjektov ani za obsah a dostupnosť prepojených Stránok tretích osôb, nebude účastníkom transakcií týkajúcich sa tovarov alebo služieb dostupných zo Stránok tretích osôb a za také transakcie neponesie žiadnym spôsobom zodpovednosť.


Podmienky používania

Vyhlásenie o dostupnosti

Spoločnosť Artspect prehlasuje, že cieľom týchto Stránok je zaistiť maximálnu dostupnosť všetkého ich obsahu a funkcií všetkým používateľom internetu.


Podmienky používania

Voľba právneho poriadku a jurisdikcie

Užívanie Stránok a tieto Podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory vzniknuté v súvislosti s používaním Stránok alebo v súvislosti s týmito Podmienkami rozhodne miestne príslušný súd v Slovenskej republike v súlade so slovenským právnym poriadkom. V prípade predloženia sporu vzniknutého v súvislosti s používaním Stránok alebo v súvislosti s týmito Podmienkami inému súdu než súdu Slovenskej republiky, bude tento spor odovzdaný niektorému súdu Slovenskej republiky a ním rozhodnutý.